201818apr

Trigion legt focus op customer excellence

201818apr

Trigion ontwikkelt zich naar een organisatie die het creëren van veiligheid centraal stelt in plaats van het leveren van beveiliging. Daarmee is een nieuwe strategie in gang gezet met de focus op customer excellence. Met een omzet van 372 miljoen euro behaalde Trigion zijn doelstelling. Het bedrijfsresultaat bleef wel achter op de beoogde 4% van de omzet.

Het achterblijven van het resultaat bij de verwachting heeft een aantal oorzaken. Binnen de sector is sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Investeringen in recruitment drukken het resultaat. Daarnaast was het voor Trigion in 2017 een uitdagend jaar door de krimpende opdracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

 

jaarverslag, facilicom, group, 2017

COA

Trigion levert al een aantal jaren de beveiligingsdiensten voor de asielzoekerscentra in Nederland. Het afgelopen jaar nam de toestroom van asielzoekers aanzienlijk af waardoor veel van deze centra hun deuren sloten of binnenkort gaan sluiten. Dat betekende een daling van de omzet voor dit werk. Ook moesten extra kosten worden gemaakt voor het afschalen van de opdracht, door bijvoorbeeld het herplaatsen en het inlenen van personeel. Verder was er sprake van aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging. In absolute zin leverde Trigion Beveiliging de grootste bijdrage aan het resultaat, in relatieve zin waren dat de AlarmServiceCentrale en de Safety Group.

Koersverandering

De wereld verandert en risico’s veranderen mee. Er is een toenemende behoefte aan (integrale) veiligheid, waarbij de aandacht komt te liggen op het resultaat. In 2017 heeft Trigion veel geïnvesteerd in deze koersverschuiving naar customer excellence met integrale oplossingen. Fysieke dienstverlening wordt gecombineerd met techniek en (data)intelligentie. De cultuur binnen de organisatie verandert mee. Medewerkers worden meer dan ooit uitgedaagd hun werk ondernemend en initiatiefrijk uit te voeren. En over de grenzen van hun eigen afdeling heen te kijken. Deze verandering kost tijd.

 

Samenwerken met de klant

In het verlengde hiervan schonk Trigion aandacht aan de klantbenadering. Hiervoor is een programma gemaakt om de relatie met de klant verder te optimaliseren. Dat programma is erop gericht om samen met de klant oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. Door co-creatie ontstaan vernieuwende en toekomstgerichte vormen van veiligheidsdienstverlening. De combinatie van co-creatie en de integrale focus heeft geleid tot behoud van opdrachten en een retentiepercentage van meer dan 90%.

Verwachtingen voor 2018

Trigion zet ook in 2018 de nieuwe koers van integrale veiligheid door, waarbij de organisatie zijn ambitie in het ‘creëren van veiligheid’ verdiept. Met een verdere analyse en ontwikkeling van zijn portfolio bouwt Trigion zijn positie in diverse marktsegmenten verder uit. Op die manier werkt Trigion aan groei en rendementsontwikkeling.

 

Het is de verwachting dat de winst van Trigion toeneemt. De toestroom van asielzoekers zal in 2018 verder afnemen, waarmee de beveiligingsopdracht voor Trigion ook verder wordt afgebouwd. Ook de mensbeveiliging zal verder afnemen. Omzetverlies is hiermee ingecalculeerd. Trigion blijft dan ook innoveren en zich ontwikkelen in integrale processen om te kunnen toegroeien naar de beoogde rendementsdoelstelling. 

Voor het gehele jaarverslag van de Facilicom Group - waar Trigion onderdeel van is - verwijzen wij graag naar: https://jaarverslag2017.facilicom.nl