Aftrap pilotproject Camerabewaking Rotterdam Seaport

Op woensdag 3 juli heeft het Platform Cameratoezicht Rotterdam Seaport, in de Trigion AlarmServiceCentrale, een formele aftrap gegeven aan het pilotproject 'Camerabewaking Rotterdam Seaport'. Daarmee zijn twaalf camera's in bedrijf gesteld waarmee centralisten van Trigion toezicht houden op het gebied Waalhaven - Sluisjesdijk/Waalhaven - Noordzijde.

Camerabewaking in haven Rotterdam
Het Havenbedrijf Rotterdam, havenondernemersvereniging Deltalinqs, Douane, de Politie eenheid Rotterdam en Gemeente Rotterdam willen een geïntegreerd en gezamenlijk cameranetwerk in de Rotterdamse haven ontwikkelen. Dit pilotproject in het gebied Waalhaven - Sluisjesdijk/Waalhaven - Noordzijde is daartoe een eerste aanzet. Het initiatief past in het beleid van het Havenbedrijf dat gericht is op het realiseren en behouden van een veilig haven- en industriegebied en het versterken van een veilig leef- en ondernemersklimaat in het Rotterdamse havengebied.

Havencriminaliteit
Het zogenoemde Platform Cameratoezicht Rotterdam Seaport draagt zorg voor een gezamenlijke geïntegreerde aanpak en besluitvorming op beleids- en operationeel niveau. De apparatuur wordt ingezet om criminaliteit tegen personen en goederen in het havengebied verder terug te dringen. Het gaat om diefstal van ladingen, beroving, vernieling van panden en voertuigen, smokkel, fraude en drugshandel.

Op basis van autorisaties kunnen de deelnemers beelden gebruiken voor signalering, observatie en vastlegging van criminaliteit. De publieke en private partners maken hierbij gebruik van dezelfde middelen en techniek, ieder voor de eigen specifieke doelen en verantwoordelijkheden met als uitgangspunt dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt en voldoet aan de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Waalhaven – Sluisjesdijk/Waalhaven – Noordzijde
Begin juli is een pilotproject afgetrapt in het gebied Waalhaven - Sluisjesdijk/Waalhaven - Noordzijde. Er is voor dit gebied gekozen vanwege de specifieke gebiedskenmerken en de aanstaande herinrichting van de pier. Voor meer achtergrondinformatie over dit pilotproject is een video beschikbaar op Youtube. Eind 2014 vindt een evaluatie plaats. Het is de bedoeling dat dit concept verder toepasbaar is in de Rotterdamse haven.