Advies en Consultancy: Risico Inventarisatie & Evaluatie

Verplicht volgens de Arbowet

De Arbo gaat over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en over terugkeer naar werk na ziekte. Werkgevers willen graag zo gezond mogelijke werknemers en de werknemers zelf zijn er bij gebaat om zo lang mogelijk goed en prettig te kunnen werken en gezond het pensioen te halen.

Om de ondernemer te helpen en om te zorgen dat duidelijk is wat goede arbeidsomstandigheden zijn, zijn er wettelijke voorschriften (Arbowet). De Arbeidsinspectie handhaaft die voorschriften.

Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet 2007 verplicht alle instellingen/organisaties die werknemers in dienst hebben om een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Het plan van aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E.

De basis voor een veilige en gezonde werkomgeving

In elk bedrijf doen zich omstandigheden voor die invloed hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en bezoekers. Om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren is het van wezenlijk belang dat u inzicht heeft in de Arborisico's in uw bedrijfsgebouwen en op de werkplekken van uw medewerkers. Inventarisatie van die risico's is de basis voor het creëren van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. Dit conform artikel 5 en 14 van de Arbowet.

Wat houdt een RI&E nu in?

De RI&E is een totaaloverzicht van alle bestaande risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de arbeid. De RI&E moet op schrift worden gesteld en moet voldoende diepgaand zijn. De RI&E is niet alleen een beschrijving van de huidige toestand, maar tevens het uitgangspunt voor het treffen van maatregelen om de gezondheidsrisico's voor werknemers te beperken. Met een RI&E dient u een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen waarin u aangeeft welke maatregelen u neemt ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de komende periode.

In het plan van aanpak staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor het oplossen van het knelpunt, wat de financiële consequenties zijn en wanneer het knelpunt zal zijn opgelost. Dit plan van aanpak dient door de directie te worden goedgekeurd.

Het PvA is een dynamisch document waarmee u de arbeidsomstandigheden en overige risico's planmatig verbetert en beheerst. Het is wettelijk verplicht dat u alle werknemers moet betrekken bij de totstandkoming van de RI&E.

Uitgangspunten

  • Doel van de RI&E is het voldoen aan de wettelijke voorschriften en het waar mogelijk verbeteren van de huidige organisatie
  • De uitgevoerde RI&E wordt getoetst door een gekwalificeerde kerndeskundige
  • Van de organisatie en de medewerkers wordt verwacht dat de benodigde middelen, tijd en kennis beschikbaar worden gesteld

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.