201427nov

Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 gepresenteerd

201427nov

Het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta heeft op 26 november de  ‘Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015’ gepresenteerd. De agenda biedt een overzicht van innovatiebehoeften en innovatiekansen uit de Nederlandse veiligheidswereld en moet ervoor zorgen dat innovatie-investeringen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De agenda is tijdens een bestuurdersdiner officieel overhandigd aan de burgemeesters van de gemeenten Den Haag, Enschede, Tilburg en Eindhoven, vertegenwoordigers van de ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken en een vertegenwoordiging van bedrijven en kennisinstellingen. De aanwezigen gaan de agenda uitvoeren met een veiligere wereld en meer welvaart door groei van banen en omzet als doel.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke en economische ontwikkeling. En het is tevens een innovatieve sector die bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland. Binnen het snel groeiende nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) werken 150 bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het brede gebied van veiligheid. De Nationale Innovatieagenda Veiligheid (NIAV) geeft richting aan deze innovatieprocessen en zorgt ervoor dat investeringen op veiligheidsgebied doelgericht plaatsvinden.

“De agenda maakt het voor partijen gemakkelijker hun innovatie-inspanningen op elkaar af te stemmen, samen te werken en innovaties te ontwikkelen die aansluiten op huidige en toekomstige verwervingstrajecten”, aldus Peter Elias, projectleider van de NIAV en MT-lid van HSD. “Zo wordt er een beter voorspelbare markt gecreëerd voor aanbieders van innovatieve producten en diensten, zodat die zowel maatschappelijk als economisch optimaal kunnen renderen”.

Samenwerking
De NIAV benoemt 16 concrete speerpunten waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk mee aan de slag gaan. Veel partijen hebben zich al aan de agenda verbonden. De gemeente Den Haag, Twente Safety and Security en het Dutch Institute of Technology, Safety and Security nemen bijvoorbeeld het voortouw bij het verbeteren van de sociale veiligheid. Zij gaan zich bezig houden met onderwerpen als de veilige samenleving en de zelfredzaamheid van burgers. Ook Siemens, Capgemini, KPN, Thales, Fox-IT, TNO, Trigion, Authasas, Aerialtronics, T-Xchange, iCOPP/ENAI, InnovationQuarter, de Haagse Hogeschool, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Defensie hebben zich aan de NIAV gecommitteerd. Zij richten zich onder meer op complexe vraagstukken rondom cyber security, sensor technologie, identiteitsvraagstukken en een veilige vitale infrastructuur.

Innovatiebeleid ministerie VenJ en de Europese ‘grand challenge’ Secure Societies
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de agenda. Zo zijn thema’s uit het innovatiebeleid van het ministerie terug te vinden in de NIAV en omgekeerd. Daarnaast sluit de NIAV zowel inhoudelijk als qua aanpak naadloos aan bij de innovatieambities van de Europese Commissie, vastgelegd in het onderzoeksprogramma Horizon 2020, Secure Societies. De agenda legt zo een solide basis voor het vormen van consortia die deze Europese agenda kunnen uitvoeren. De NIAV is te downloaden op www.thehaguesecuritydelta.com.