Veiligheid in de keten

Op donderdag 16 april waren we, als onderdeel van Facilicom Mainport Facilities, verbonden aan het Havencongres Rotterdam 2015. Het evenement, georganiseerd door Management Producties met Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam als ketenpartners, is een jaarlijks ontmoetingsplatform voor ruim 250 havenondernemers. Dit jaar stond het havencongres in het teken van verbeteringen in de keten, dé topprioriteit voor ondernemers in de Mainport Rotterdam. Die ondernemers zoeken voortdurend naar verbeteringen in efficiency en betrouwbaarheid in de keten en naar vernieuwing en innovatie om hun concurrentiekracht te vergroten. Deze dynamiek vraagt om creatieve partners die 24/7 meebewegen, veiligheid waarborgen en als smeerolie fungeren voor de logistieke keten. Juist op het gebied van veiligheid is het Rotterdamse havengebied één van de regio’s in Nederland waarbij sprake is van een sterke keten, met een integrale aanpak en in samenwerking tussen publieke en private partners.

Samenwerking Zeehavenpolitie ‘Oog en Oor’

Samenwerking Zeehavenpolitie ‘Oog en Oor’
Samen met de douane is de Zeehavenpolitie bijvoorbeeld één van de publieke partners die zorgt voor de veiligheid in de Rotterdamse haven en op de haventerreinen. Met ruim 350 medewerkers richt de Zeehavenpolitie zich onder meer op nautisch toezicht, milieuhandhaving, bestrijding van criminaliteit, grensbewaking en het afhandelen van incidenten op het water. Vanuit een gezamenlijke ambitie om de veiligheid in de Rotterdamse haven te vergroten zoekt de Zeehavenpolitie steeds meer samenwerking met private partners, bijvoorbeeld binnen het project ‘Oog en Oor’.

Partners binnen dat project spraken in 2011 af om meer samen te werken en structureel informatie uit te wisselen in één computersysteem. Naast politiemensen hebben ook beveiligers toegang tot het systeem, dat eenvoudig ook op straat toegankelijk is via een smartphone. De informatie die politiemensen en beveiligers uitwisselen betreft bijvoorbeeld signalementen, kentekens, foto’s en allerlei informatie over in het havengebied gepleegde criminaliteit. Sinds de aftrap heeft de samenwerking steeds verder gestalte gekregen en het project heeft een structureel karakter gekregen. Het fungeert als rolmodel voor andere initiatieven op het gebied van publiek-private-samenwerking.

Samenwerking Deltalinqs ‘Centraal Post’

Een ander voorbeeld van integrale samenwerking is die met Deltalinqs. Deze ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam is gericht op het versterken van de internationale concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Deltalinqs vertegenwoordigt ruim 700 bedrijven uit 14 sectoren, waar ongeveer 90.000 mensen werken.

Om een optimale communicatie te waarborgen tussen aangesloten bedrijven, verenigingen, hulpdiensten en stakeholders heeft Deltalinqs een meldkamer ingericht, de zogenaamde ‘Centraal Post’. In eerste instantie was deze gevestigd op locatie bij één van de aangesloten bedrijven, maar de activiteiten zijn inmiddels geïntegreerd in de AlarmServiceCentrale van Trigion. Dit bleek voor Deltalinqs een logische keuze om de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te trekken en op langere termijn te borgen.

Camerabewaking Rotterdam Seaport

Vanuit de AlarmServiceCentrale kon de samenwerking op het gebied van integrale veiligheid bovendien worden uitgebreid, ten gunste van de betrokken ondernemers. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een formele aftrap gegeven aan het pilotproject ‘Camerabewaking Rotterdam Seaport’. Daarmee werden twaalf camera’s in bedrijf gesteld waarmee centralisten toezicht houden op het gebied Waalhaven – Sluisjesdijk/Waalhaven – Noordzijde. Het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de politie eenheid Rotterdam en Gemeente Rotterdam willen een geïntegreerd en gezamenlijk cameranetwerk in de Rotterdamse haven ontwikkelen. Dit pilotproject was daartoe een eerste aanzet.

Het initiatief past in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam dat gericht is op het realiseren en behouden van een veilig haven- en industriegebied en het versterken van een veilig leef- en ondernemersklimaat in het Rotterdamse havengebied. Het zogenoemde Platform Cameratoezicht Rotterdam Seaport draagt zorg voor een gezamenlijke geïntegreerde aanpak en besluitvorming op beleids- en operationeel niveau. De apparatuur wordt ingezet om criminaliteit tegen personen en goederen in het havengebied verder terug te dingen. Het gaat om diefstal van ladingen, berovingen, vernieling van panden en voertuigen, smokkel, fraude en drugshandel. Op basis van autorisaties kunnen de deelnemers beelden gebruiken voor signalering, observatie en vastlegging van criminaliteit. De publieke en private partners maken hierbij gebruik van dezelfde middelen en techniek, ieder voor de eigen specifieke doelen en verantwoordelijkheden. Het is een natuurlijk uitgangspunt dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt en voldoet aan de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Ook dit project is uiterst succesvol gebleken en is begin april opnieuw verlengd.

Mede op basis van de hiervoor benoemde voorbeelden is het Rotterdamse havengebied één van de regio’s in Nederland waarbij sprake is van een sterke veiligheidsketen, met een integrale aanpak en in samenwerking tussen publieke en private partners.

Zygmunt Kowalski
directeur Security Services bij Trigion